Friday, June 8, 2012

Copyright

Copyright
Ang blog site na ito at ang mga nilalaman nito ay ginawa at karapatang-ari ni Jay Calicdan. Hindi maaaring kopyahin o gamitin ang anumang bahagi o nilalaman ng blog site na ito sa anumang paraan nang walang pahintulot mula sa may-ari. Ang mga hiniram na litrato, musika, sulatin at video na nakapaskil sa blog site na ito na hindi pag-aari o hindi inaangkin ni Jay Calicdan ay pag-aari ng kani-kanilang mga copyright owner.

Protected by Copyscape

Disclaimer
Ang mga pangalan, tauhan, institusyon, lugar at pangyayari sa mga kuwento ng blog site na ito ay pawang kathang-isip lamang, at anumang pagkakahawig ng mga ito sa totoong buhay ay hindi sinasadya at nagkataon lamang, maliban na lang sa pagdedeklara ng may-ari o ng sumulat na halaw ito sa totoong buhay o pangyayari.

International Licenses
Creative Commons License
Jay's Quirky World by Jay Calicdan is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.
Based on a work at http://jaysquirkyworld.blogspot.com. Permissions beyond the scope of this license may be available at this site's copyright detailed in this page.

Philippine Licenses
Creative Commons License
Jay's Quirky World by Jay Calicdan is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Philippines License.
Based on a work at http://jaysquirkyworld.blogspot.com.
 Permissions beyond the scope of this license may be available at this site's copyright detailed in this page.

Template design by Sandpatrol and blogger theme by NewBloggerThemes.com.
Share: