Thursday, July 9, 2015

Circumstantiality

Masaya ako nang makausap kita
ang dami mong ideya
na maaari kong mapulot
upang isulat.

Ngunit habang tumatagal,
sa isip ko'y may bumubulong
kahit totoo ang iyong sinasabi
ay hindi ko daw dapat paniwalaan.

Nang matapos ang isang paksa
agad ko ngang napagtantong
dapat pala'y naniwala na ako
sa ibinubulong ng aking isip.

At nang matapos na ang oras ay itinakda nang ako'y umalis
ngunit paglingon ko pabalik sa iyo
ay patuloy ka pa rin sa pagsasalita ng
mag-isa sa iisang paksa.

Ikaw pala...
... ay may
sakit... na
Circumstantiality.

No comments:

Post a Comment

Thank you for reading!
Hope to hear from you. Don't forget to share!
Like Jay's Quirky World on Facebook! Thank you! ^_^