Tuesday, May 31, 2016

Sulyap

Nasa harap kita nang magkasagian ang sapatos nating dalawa. Hindi sinasadya.

Saglit kang sumulyap sa akin pero agad kang umiwas nang magpantay ang paningin natin. Ibinaling mo ang paningin sa dinadaanan ng sinasakyan nating jeepney na siya ko ring ginawa. Pero habang nasa ganoon akong ayos, nagdududa naman ako kung sumusulyap ka sa akin ng hindi ko alam.

Muli kong sinubukang sumulyap sa iyo. At hindi sinasadya, tulad ng inaasahan, muling nagtama ang paningin natin. Pansin ko pa nga na medyo may katagalan na ang pagtitig natin sa isa't isa at agad ding umiwas ng tingin, marahil, sa hiya.

Tumugtog sa radyo ang kanta ni Tootsie Guevarra: ang 'Pasulyap-sulyap.' Parang sinasadya na umakma yata sa ating dalawa ang kanta. Nagtaguan pa nga tayo ng ngiti na nahalata din ng isa't isa. At sa ngiti mong iyon, nasulyapan ko ang kilig mong hindi mo nagawang itago.

"Para po!" bilin ko sa tsuper saka itinabi ang jeepney sa may kanto.

Kahit hindi kita tinignan, alam kong sinundan mo ako ng tingin hanggang makababa. Nang lignunin kita, nakita ko, nakatingin ka na sa akin.

Nagpantay ang paningin natin. Napahinto ako, hindi dahil sa napansin kong hindi ka bumitaw hanggang sa ipaglayo tayo ng sinasakyan mong jeepney kundi, nakita ko sa iyo ang bahid ng pagkabigo. Pagkabigo siguro, na hindi man lang natin nakilala ang isa't isa.

No comments:

Post a Comment

Thank you for reading!
Hope to hear from you. Don't forget to share!
Like Jay's Quirky World on Facebook! Thank you! ^_^